Bondsraad

De leden van de bondsraad worden gekozen door de NJBB verenigingen door middel van een landelijke verkiezing, maar nemen zonder last of ruggespraak zitting in de raad en besluiten op basis van eigen inzicht en overtuiging. De verenigingen leveren door middel van de ledenraadpleging en het strategisch beraad een directe invloed op de ontwikkeling van beleidsplannen. De feitelijk besluitvorming vindt plaats door, de door verenigingen gekozen, bondsraadsleden in de bondsraad. 

De leden van de bondsraad komen tweemaal per jaar bij elkaar:

  • In de voorjaarsvergadering (meestal mei) wordt teruggekeken op voorgaand jaar, jaarverslag en jaarrekening worden afgestemd en algemene zaken, zoals wijzgingen in reglementen, komen aan bod.
  • De najaarsvergadering (meestal november) staat in het teken van komend jaar. Begroting en jaarplan worden vaststellen en beleidsinhoudelijke onderwerpen komen aan bod. 

De bondsraad is een onderdeel van de besluitvormingscyclus van de NJBB.
Bekijk de volledige cyclus

Besluitvormingscyclus NJBB

Kandidaatstelling en verkiezing

Iedere meerderjarige licentiehouder van de NJBB kan zich kandidaat stellen voor de bondsraad. De kandidaatprofielen worden beoordeeld door een onafhankelijke verkiezingscommissie. Na goedkeuring van het profiel wordt de kandidaat op de kandidatenlijst geplaatst. Verenigingen krijgen vervolgens de mogelijkheid op een stem (maximaal 3 per vereniging) uit te brengen op een gewenste kandidaat. Per district wordt de kandidaat met het meeste aantal stemmen als gekozen verklaard. Vervolgens worden achtereenvolgens de kandidaten met landelijk het meeste aantal stemmen als gekozen verklaard, net zolang tot dat het aantal zetels van de bondsraad bezet is.

Aantal zetels bondsraad

Het aantal zetels van de bondsraad is gelijk aan tien procent van het aantal vereniging dat bij de NJBB is aangesloten. Het aantal zetels van de bondsraad wordt naar boven wordt afgerond, zodat er sprake is van een oneven aantal. Op 01 januari 2017 zijn 193 verenigingen bij de NJBB aangesloten. Dit betekent dat er 21 zetels beschikbaar zijn. In mei 2017 wordt de nieuwe bondsraad voor het eerst geïnstalleerd.

Benoemingsperiode

De bondsraadleden worden benoemd voor een periode van 3 jaar. Door de benoeming voor een langere periode wordt de kwaliteit, de continuïteit en efficiëntie van de besluitvorming bevorderd. 

Uitgangspunten 

  • Continuïteit in besluitvorming
  • Kwaliteit van besluitvorming
  • Efficiëntie in besluitvorming

Taken en verantwoordelijkheden 

  • Vaststellen en goedkeuren van de koers
  • Controleren en corrigeren van de uitvoering

Verwante stukken